NAUDOJIMOSI „TILTUS“ MOBILIĄJA EKOSISTEMA TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. sausio 2d.

Turinys

1.        Sąvokos        2

2.        Taisyklių galiojimas ir taikymas        3

3.        Platforma ir Valdytojo teikiamų paslaugų apimtis        3

4.        Reikalavimai Verslo Vartotojams, Verslo Vartotojų ir Valdytojų statusas, Valdytojo atleidimas nuo atsakomybės        3

5.        Naudojimasis Platforma, Susitarimų sudarymas        4

6.        Naudojimasis Platforma, Platformos pakeitimai ir sustabdymas        4

7.        Vartotojo registracija ir Paskyra        5

8.        Naudojimosi Platforma sustabdymas, Vartotojo paskyros panaikinimas bei apribojimas        6

9.        Vartotojo teisės, pareigos bei patvirtinimai        7

10.        Intelektinės nuosavybės teisės        9

11.        Privatumo politika. Asmens duomenų apsauga. Slapukų naudojimas.        9

Nuoroda į privatumo politiką.        9

12.        Atsakomybė, atsakomybės ribojimas        9

13.        Teisių ir pareigų perleidimas        10

14.        Taisyklių pakeitimai        10

15.        Baigiamosios nuostatos        11


 1. Sąvokos

 1. Ekosistema / Platforma  – Tiltus mobilioji ekosistema (Platforma), susidedanti iš Pirkėjo ir Pardavėjo mobiliųjų programėlių ir NT vystytojo objektų valdymo aplinkos.

 2. Programėlė – Tiltus mobilioji programėlė, kurią Pirkėjas / Naudotojas atsisiunčia į savo išmanųjį įrenginį, užsiregistruoja sukurdamas paskyrą ir naudojasi Tiltus paslaugomis.

 3. Naudotojas (-ai) - asmuo, kuris naudojasi Platforma, nepriklausomai nuo to ar toks asmuo yra susikūręs Paskyrą.

 1. Pirkėjas – Tiltus mobiliosios programėlės naudotojas, siekiantis surasti ir įsigyti būstą asmeninėms reikmėms, palyginti skirtingus NT objektus ir projektus, rezervuoti apžiūras programėlėje ir bendrauti su NT pardavėjais.

 1. Pardavėjas / Vystytojas – reiškia juridinį asmenį ir jo įgaliotus atstovus, kurie vysto (plėtoja) nekilnojamojo turto projektus ir siekia parduoti būstą Tiltus programėlės vartotojams. Jei vystytojas pats nevykdo projekto pardavimų ir yra sutartimi perleidęs visas pardavimo ir komunikacijos teises NT agentūrai ar NT brokeriui (-ams), tokie įgalioti Pardavėjai laikomi Vystytojo įgaliotais asmenimis ir programėlėje įvardijami, kaip Vystytojo įgaliotas pardavėjas / įgaliotas brokeris.

 1. Būstas – reiškia nekilnojamąjį turtą bei nekilnojamojo turto vystymo projektus, įskaitant, kai nekilnojamojo turto statyba nėra pradėta ar užbaigta bei toks turtas formaliai dar nėra įregistruotas, kaip nekilnojamasis turtas;

 2. Paskyra – individuali paskyra, su kuria Naudotojas gali prisijungti prie programėlės ir naudotis programėlės funcijomis ir paslaugomis;

 3. Paslaugos – ekosistemos kūrimas, palaikymas, priežiūra, Vartotojų aptarnavimas yra laikomi Tiltus teikiamomis paslaugomis. Tiltus neteikia Būsto tarpininkavimo paslaugų ir neima už tai jokio atlygio.

 4. Susitarimas / Pirkimas – Pirkėjo sudarytas susitarimas dėl Būsto pirkimo su Būsto pardavėju. Susitarimo sąvoka apima visus ir bet kokius Susitarimus, įskaitant notarines sutartis. Už Susitarimų įvykdymą, teisių ir pareigų nustatymą bei įgyvendinimą atsako patys Vartotojai;

 5. Taisyklės – šios naudojimosi „Tiltus“ Ekosistema taisyklės ir sąlygos patalpintos adresu www.tiltus.lt ir pasiekiamos Tiltus mobiliojoje programėlėje. 

 6. Platformos valdytojas / Tiltus – „Tiltus“, UAB, juridinio asmens kodas 304737026, registruotos buveinės adresas J. Lelevelio g. 4-305, Vilnius, Lietuva, adresas korespondencijai Savanorių pr. 1, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas labas@tiltus.lt, kuri kuria ir administruoja Platformą;

 1. Taisyklių galiojimas ir taikymas

 1. Šios Taisyklės reglamentuoja naudojimosi Tiltus mobiliąja ekosistema, asmens duomenų rinkimo ir naudojimo sąlygas, teisinius santykius tarp Naudotojų ir Tiltus, Tiltus atsakomybės ribojimą bei kitus šiose Taisyklėse aptartus dalykus.

 2. Naudotojo sutikimu ir įsipareigojimu laikytis Taisyklių laikomas momentas, kai Vartotojas pažymi varnele „Aš perskaičiau, sutinku ir įsipareigoju laikytis Taisyklių“ (arba panašaus turinio sakinį, kuris patvirtina Naudotojo susipažinimą ir sutikimą laikytis Taisyklių, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte). Šias Taisykles galima perskaityti www.tiltus.lt, www.tiltus.app , Tiltus mobiliojoje programėlėje, bei Vartotojui atliekant registraciją (kuriant Paskyrą).

 3. Vartotojas sutikdamas laikytis šių Taisyklių įsipareigoja jų laikytis visa apimtimi, be jokių apribojimų ar išimčių.

 4. Skyrių pavadinimai neturi įtakos šių Taisyklių taikymui ir aiškinimui.

 1. Platforma ir Tiltus teikiamų paslaugų apimtis

 1. Platforma yra technologinis sprendimas skirtas supaprastinti būsto paiešką ir įsigijimą, bei sudarantis galimybę Pardavėjams pateikti objektyvią ir išsamią informaciją apie vystomą/parduodamą būstą, o Pirkėjams surasti tokį būstą ir su jais komunikuoti, rezervuoti būsto apžiūras, bei naudotis kitomis Platformos teikiamomis galimybėmis.

 2. Tiltus atlieka tik Platformos kūrimo ir administravimo funkciją. Tiltus nesudaro Susitarimų su Vartotojais bei nėra Susitarimų šalimi, neveikia, kaip Vartotojų tarpininkas, agentas, atstovas sudarant Susitarimus ir bet kokiais kitais atvejai. Susitarimai sudaromi išimtinai tik tarp pačių Vartotojų pagal jų pačių sutartas sąlygas.

 1. Reikalavimai Verslo Vartotojams, Verslo Vartotojų ir Valdytojų statusas, Valdytojo atleidimas nuo atsakomybės

 1. Platforma yra orientuota į Pirkėjus, siekiant jiems suteikti patogius ir naudingus įrankius atliekant Būsto paiešką bei sukurti gerą Kliento patirtį (angl. user experience), dėl to Pardavėjai,  vykdydami veiklą, bendraudami ir dirbdami su Klientu privalo elgtis sąžiningai, profesionaliai, taktiškai, neįkyriai, atskleisti visą aktualią informaciją (įskaitant trūkumų atskleidimą), kuri susijusi su Paslaugų teikimu bei Nekilnojamuoju turtu, saugoti ir neatskleisti Klientų pateiktų duomenų bei informacijos. [Verslo Vartotojai be Klientų sutikimo negali inicijuoti pranešimų rašymo Klientams, siekdami reklamuoti savo teikiamas Paslaugas, Nekilnojamąjį turtą, t. y. negali tvarkyti Klientų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais be atskiro ir išankstinio jų sutikimo].

 2. Visi Platformoje užsiregistravę Verslo Vartotojai veikia išimtinai kaip nepriklausomi asmenys. Verslo Vartotojai patys atsako už Susitarimų vykdymą, teikiamas Paslaugas, jų kokybę, profesionalumą ir atitiktį taikytinų teisės aktų reikalavimams. Atitinkamai, Verslo vartotojai atsako už išsamios, teisingos ir tikslios informacijos pateikimą ir atskleidimą, kiek tai susiję su Nekilnojamuoju turtu. Verslo Vartotojai atsako už reikiamų leidimų, licencijų ir kvalifikacijos reikalavimų turėjimą, o Klientai turi teisę savo nuožiūra paprašyti pateikti tokius leidimus, licencijas ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

 3. Nepaisant to, kas nurodyta 4.1 punkte, Valdytojas neprivalo ir neįsipareigoja tikrinti, kontroliuoti ir prižiūrėti Vartotojų pateikiamos informacijos tikslumo ir tikrumo, Verslo Vartotojų kvalifikacijos, profesionalumo, profesinio elgesio, reputacijos (įskaitant reikalavimus dėl leidimų, licencijų ir kvalifikacijos reikalavimų Paslaugoms teikti), Paslaugų, Nekilnojamojo turto kokybės, baigtumo, statuso, teisėtumo ir atitikties teisės aktų reikalavimams bei už tai neatsako ir nesuteikia jokių patvirtinimų bei garantijų.

 4. Atitinkamai, Valdytojas jokiais atvejais neprisiima atsakomybės prieš Vartotojus, nuo tokios atsakomybės yra besąlygiškai atleidžiamas ir Vartotojams neatlygins jokių Vartotojų patirtų nuostolių, įskaitant, bet neapsiribojant, jei Verslo Vartotojai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, Paslaugos suteikiamos netinkamai ar nekokybiškai, parduodamas ar išnuomojamas nekokybiškas, netinkamas, teisės aktų reikalavimų neatitinkantis ar bet kokių kitų trūkumų turintis Nekilnojamasis turtas, už Paslaugas ar Nekilnojamąjį turtą nėra atsiskaitoma ar patiriama bet kokią kitą žala ar nuostoliai (tiesioginiai ar netiesioginiai), pateikiami neteisinga, netiksli ar klaidinanti informacija.

 5. Bet kokius ginčus dėl Susitarimo vykdymo Vartotojai sprendžia tarpusavyje, tačiau Vartotojai įsipareigoja informuoti Valdytoją apie netinkamą Susitarimų vykdymą, nors toks informavimas ir neįpareigoja ir nesukuria Valdytojui jokių pareigų bei nelemia Valdytojo atsakomybės. Esant atskiram Valdytojo sprendimui, Valdytojas gali padėti Vartotojams išspręsti savo nesutarimus neformaliu būdu.

 1. Naudojimasis Platforma, Susitarimų sudarymas

 1. Platformoje Vartotojai turi galimybę pateikti informaciją apie save, teikiamas Paslaugas, Nekilnojamąjį turtą, rašyti vienas kitam žinutes, tvarkyti savo Paskyrą ir naudotis kitomis Platformos suteikiamomis funkcijomis. Papildomai, Klientams sudaroma galimybė ir suteikiama teisė pateikti viešus komentarus ir atsiliepimus prie konkrečių Verslo Vartotojų profilių, o Verslo Vartotojai, prie kurių profilių buvo paliktas toks komentaras ar atsiliepimas, į jį gali viešai atsakyti. Valdytojas turi teisę, o Vartotojas pareigą, pareikalavus pašalinti ar pakeisti Valdytojo nurodytą informaciją. Valdytojas turi teisę vienašališkai šalinti komentarus.

 2. Klientas, pasinaudodamas Platforma, susisiekia su jį dominančiais Verslo Vartotojais bei pats tiesiogiai komunikuoja. Vartotojams nusprendus bendradarbiauti, Vartotojai patys sudaro atitinkamą Susitarimą, kurių pagrindu ir sąlygomis veikia.

 3. Vartotojai susitaria dėl visų Susitarimo sąlygų savo nuožiūra, įskaitant, bet neapsiribojant dėl Susitarimo dalyko, kainos, atsiskaitymo tvarkos, termino bei Susitarimo formos. Valdytojas nedalyvauja Sudarant Susitarimus, nekontroliuoja tokių Susitarimų sudarymo fakto, jų sąlygų bei vykdymo ir už tai atsako patys Vartotojai. SUSITARIMO ŠALYS YRA TIK VARTOTOJAI, VALDYTOJAS NĖRA SUSITARIMO ŠALIS, TARPININKAS AR ATSTOVAS VARTOTOJAMS TARIANTIS DĖL SUSITARIMO SUDARYMO, SUSITARIMĄ SUDARANT AR SUDARIUS. VALDYTOJAS YRA TIK PLATFORMOS VEIKIMĄ ADMINISTRUOJANTIS ASMUO.

 4. Kai sudaromas atlygintinis Susitarimas, tuomet Klientui nurodomas galutinis įkainis (kaina) bei įkainio apskaičiavimo tvarka, t.y. įkainis turi apimti visas atlygintinas išlaidas, mokamus mokesčius ir rinkliavas. Klientui nurodomas įkainis turi būti aiškus, negali būti jokių paslėptų įkainių, mokesčių, rinkliavų ir mokėjimų.

 1. Naudojimasis Platforma, Platformos pakeitimai ir sustabdymas

 1. Naudotis visomis Platformos funkcijomis turi teisę tik tie Vartotojai, kurie yra susipažinę su Taisyklėmis ir įsipareigojo jų laikytis. Vartotojui, kuris nesutinka laikytis Taisyklių, nebus sudaryta galimybė susikurti savo Paskyrą ir naudotis jos visomis funkcijomis.

 2. Vartotojui pažeidus šias Taisykles, Vartotojo prisijungimas prie Paskyros ir Platformos, Valdytojo nuožiūra gali būti apribotas arba panaikintas neribotam laikui, įskaitant draudimą susikurti Paskyrą ateityje. Nepaisant to, Valdytojas turi teisę apriboti ar panaikinti Vartotojo Paskyrą ir dėl bet kokių kitų, Valdytojo nuožiūra pasirinktų aplinkybių, jei yra į

 3. Vartotojas prieš naudodamasis Platforma privalo atidžiai perskaityti Taisykles. Valdytojas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Vartotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis.

 4. Kiekvieną kartą, kai Vartotojas nori vykdyti veiksmus Platformoje, jis privalo prisijungti prie savo Paskyros įvedant savo unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.

 5. Naudojimasis Platforma yra nemokamas

 6. Vykdant veiklą elektroninėje erdvėje gali būti reikalingi skubūs pokyčiai, dėl to Valdytojas turi teisę savo nuožiūra (be jokio išankstinio Vartotojų įspėjimo) peržiūrėti, keisti, modifikuoti, laikinai ar neterminuotai nutraukti Platformos ar bet kokios jos turinio elemento veikimą. Valdytojas informuos Vartotojus apie esminius Platformos pokyčius. Valdytojas neprisiima jokios atsakomybės už Platformos pakeitimus ar veiklos nutraukimą.

 1. Vartotojo registracija ir Paskyra

 1. Vartotojas, norintis naudotis visomis Vartotojui suteikiamomis Platformos funkcijomis, privalo užsiregistruoti Platformoje. Registracija yra nemokama. Užsiregistravusiam Vartotojui yra sukuriama jo Paskyra.

 2. Vartotojas, kuris nesusikūrė Paskyros, turi galimybę matyti ir naudotis tik dalimi Platformos funkcijų.

 3. Kiekvienas Vartotojas, registruodamasis pateikia šią privalomą ir neprivalomą informaciją bei duomenis:

 1. vardą ir pavardę (privaloma);

 2. el. pašto adresą (privaloma);

 3. slaptažodį (privaloma);

 4. profilio nuotrauką (neprivaloma);

 5. telefono numerį (neprivaloma tik Klientams).

 1. Papildomai, Vartotojas, siekdamas užsiregistruoti kaip Verslo Vartotojas, pateikia šią privalomą ir neprivalomą pateikti informaciją bei duomenis:

 1. aprašymą apie save (privaloma);

 2. leidimą, licenciją ar kitą dokumentą, įrodantį teisę verstis atitinkama veikla (neprivaloma).

 1. Jeigu Vartotojas yra juridinis asmuo, siekdamas užsiregistruoti pateikia šią privalomą informaciją:

 1. juridinio asmens pavadinimą;

 2. juridinio asmens kodą;

 3. juridinio asmens vadovo vardą, pavardę.

 4. įgaliojimą ar kitą dokumentą, leidžiantį atstovauti juridinį asmenį (jeigu registraciją atlieka ne vadovas). Jeigu šiame 7.5.4 punkte nurodyti dokumentai nepateikiami, laikoma, kad registraciją atliko vadovas.

 1. Valdytojas turi teisę Vartotojo paprašyti pateikti bet kurią kitą Valdytojo nurodytą informaciją. Jeigu Vartotojas atsisako pateikti informaciją, tuomet Valdytojas turi teisę atsisakyti sukurti Vartotojui Paskyrą arba ją apriboti savo nuožiūra.

 2. Vartotojui užpildžius registracijos duomenis, bus sukuriama individuali Vartotojo Paskyra, tačiau Paslaugų teikėjo arba Pardavėjo Paskyra gali būti sukurta tik po to, kai Valdytojas patvirtins tokio Vartotojo registraciją. Valdytojas turi absoliučią diskrecijos teisę, nepateikdamas jokių paaiškinimų ir aplinkybių, nuspręsti patvirtinti Vartotojo registraciją ar jos netvirtinti.

 3. Valdytojas Platformoje neviešins Vartotojo pateiktų dokumentų kopijų, tačiau Vartotojas turi teisę pats paviešinti tokių dokumentų kopijas.

 4. Vartotojų informacija ir duomenys, pateikti registracijos metu, gali būti pildomi ir keičiami po registracijos prisijungus prie savo Paskyros, tačiau Vartotojas neturi keisti duomenų tokiu būdu, kad jo pateikti duomenys rodytų, jog Vartotojas yra kitas asmuo, negu nurodė registracijos metu.

 5. Jeigu registracijos metu nurodytas Vartotojo vardas ar elektroninio pašto adresas Platformoje jau yra užregistruotas, yra (ar Valdytojui kyla pagrįstų įtarimų, jog gali būti) įžeidžiantis, užgaulus, pažeidžia kitų asmenų intelektinės nuosavybės objektus, ar prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, Valdytojo nuomone (nepriklausomai nuo tokios nuomonės pagrįstumo, kadangi Valdytojas turi absoliučią diskrecijos teisę nuspręsti) Vartotojas pateikė neteisingą informaciją apie save ir/arba neteisėtai naudojasi ne jam priklausančio asmens duomenimis, ar dėl bet kokių kitų priežasčių negali būti panaudotas registruojantis, tuomet Vartotojo registracija nebus tvirtinama ir bus prašoma pateikti pakeisti informaciją, nepažeidžiančią šiame punkte nurodytų aplinkybių. Esant realiam ar numanomam teisės aktų pažeidimui, Valdytojas turi teisę apie tokį esamą ar numanomą pažeidimą pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijoms.

 6. Vartotojas atsako už visus veiksmus, kurie bus atliekami su Paskyra. Valdytojas nekontroliuoja, kas naudojasi Vartotojo Paskyra, todėl Valdytojas neprisiima ir jam negali būti taikoma jokia atsakomybė, kuri gali kilti konkrečiam Vartotojui ryšium Paskyros naudojimu.

 1. Naudojimosi Platforma sustabdymas, Vartotojo paskyros panaikinimas bei apribojimas

 1. Valdytojas savo nuožiūra gali laikinai (tiek, kiek manys esant reikalinga) ar neterminuotai sustabdyti arba panaikinti Vartotojo teisę naudotis Platforma, įskaitant Vartotojo Paskyros panaikinimą ar jos aktyvumo apribojimą, be jokio išankstinio įspėjimo, bet kuriuo metu dėl 7.10 punkte nurodytų pažeidimų ar dėl bet kokios kitos priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Vartotojas pažeidžia šias Taisykles bet kokių kitų sąlygų ir/ar reikalavimų viešai skelbiamų per Platformą ar asmeniškai taikomų tik konkrečiam Vartotojui, arba jei Valdytojo nuomone kad Vartotojas pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, arba Vartotojas yra prastai vertinamas kitų Vartotojų. Apie Paskyros panaikinimą ar apribojimą Valdytojas gali informuoti Vartotoją jo kontaktiniais duomenimis.

 2. Jeigu Valdytojas sustabdo ar panaikina Vartotojo teisę naudoti Platformą, tai atitinkamai reiškia, jog Vartotojui, kuris buvo pašalintas, draudžiama užsiregistruoti ir susikurti naują Vartotojo paskyrą, nebent Valdytojas nuspręstų kitaip.

 3. Vartotojai turi teisę išsiregistruoti iš Platformos uždarydami savo Paskyrą.

 4. Valdytojas taip pat turi teisę vienašališkai ir be jokio išankstinio įspėjimo panaikinti Paskyrą, jeigu Vartotojas daugiau kaip 24 mėnesius nebuvo prisijungęs prie savo Paskyros. Valdytojui panaikinus Paskyrą, Valdytojas turi teisę pašalinti ne tik pačią Paskyrą, bet ir sunaikinti visą su ja susijusią informaciją.

 1. Vartotojo teisės, pareigos bei patvirtinimai

 1. Be to, kas nurodyta šiose Taisyklėse, Vartotojas taip pat įsipareigoja:

 1. registruodamasis Platformoje, tvarkydamas savo Paskyrą ir kitaip naudodamasis Platforma pateikti tikslią, teisingą ir objektyvią informaciją (įskaitant esamus trūkumus), apie save, teikiamas Paslaugas, Nekilnojamąjį turtą, nedelsiant atnaujinti informaciją susijusią su Paslaugų teikimu, Nekilnojamu turtu, nurodyti teisingus kontaktinius duomenis;

 2. Platformoje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros;

 3. nenaudoti Platformos neteisėtiems veiksmams ar sukčiavimui vykdyti;

 4. nekopijuoti ir kitaip nenaudoti Platformoje esančios informacijos, kurią įkėlė Valdytojas ar bet kuris kitas Vartotojas, nebent yra gautas Valdytojo ar tokio kito Vartotojo sutikimas;

 5. nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nepažeisti Valdytojo ir kitų Vartotojų intelektinės nuosavybės teisių į Platformą ir jos turinį;

 6. nesiūlyti teikti paslaugų, kurios nesusijusios su Paslaugomis, prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei;

 7. užtikrinti, kad Vartotojo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, elektroninius duomenis, t.y. failus, kompiuterių programas, el. pašto laiškus, nuotraukas, naudojamas priemones, metodikas ir kt.:

 1. nenaudoja ir neskelbia nuotraukų, jeigu neturi autoriaus ar kito teisėto nuotraukos savininko sutikimo, taip pat nenaudoja nuorodų į kitas interneto svetaines, konkuruojančius su Platforma;

 2. nenaudoja nuotraukų, kuriose yra matomi kiti nei pats Vartotojas asmenys, negavus tokių asmenų sutikimo nuotraukų publikavimui;

 3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių neturtinių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

 4. neprieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei;

 5. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Platformos veikimą, būti patalpinti kitų asmenų, trukdyti Vartotojams naudotis Platforma ar kompiuteriu;

 6. nesiūlo įsigyti paslaugų kartu su nuorodomis į kitas internetines svetaines, teikiančias analogiškas paslaugas kaip ir Platforma.

 1. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Vartotojų veiksmus, įskaitant sudarytus Susitarimus, jų skaičių, pobūdį, kainas ir t.t.;

 2. privačiomis žinutėmis nesiųsti jokios reklaminio, nelegalaus, įžeidžiančio, prieštaraujančio gerai moralei, viešajai tvarkai ar šioms Taisyklėms pobūdžio informacijos;

 3. saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Platforma;

 4. nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Platforma, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims;

 5. nedelsdamas atnaujinti informaciją apie teikimas Paslaugas, Nekilnojamąjį turtą, kai tokios informacijos neatskleidimas (nepakeitimas) gali turėti ar turi neigiamas pasekmes kitiems Vartotojams;

 6. nedelsdamas Platformoje atnaujinti informaciją, kuri tampa neaktuali pasikeitus bet kokiems Vartotojo pateiktiems duomenims apie save (ypač pateiktiems registruojantis Platformoje), teikiamas Paslaugas, parduodamą/nuomojamą Nekilnojamąjį turtą;

 7. įtardamas, kad kas nors galėjo neteisėtai pasinaudoti Vartotojo paskyra, nedelsiant apie tai pranešti Valdytojui ir kitiems Vartotojams, kurių teisės ir interesai gali būti pažeisti;

 8. Verslo vartotojai įsipareigojai efektyviai ir profesionaliai bendrauti su Klientais, įskaitant operatyviai atsakyti į jų žinutes, bendrauti mandagiai, organizuoti susitikimus bei vykdyti kitus pagrįstus Klientų prašymus;

 9. laikytis kitų šiose Taisyklėse nurodytų įsipareigojimų ir sąlygų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

 1. Be to, kas nurodyta šiose Taisyklėse, Vartotojas (ar jo teisėtai veikiantis atstovas) patvirtina savo supratimą ir/ar garantuoja, kad:

 1. visa atsakomybė už Platformoje pateiktos informacijos teisingumą, tikslumą, išsamumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams tenka pačiam informaciją pateikusiam Vartotojui;

 2. Vartotojas tinkamai įsteigtas juridinis asmuo, o jeigu Vartotojas fizinis asmuo, yra veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir turintis visus įgaliojimus bei teises teikti Paslaugas, sudaryti ir vykdyti Susitarimus;

 3. yra teisėtas juridinio asmens atstovas (jeigu Vartotojas yra juridinis asmuo);

 4. turi visus leidimus, licencijas ir tinkamą kvalifikaciją Paslaugoms teikti, Nekilnojamajam turtui nuomoti/parduoti, Susitarimams sudaryti ir vykdyti bei atlikti bet kokius kitus veiksmus, prisiimti teises ir pareigas;

 5. supranta, kad Vartotojui gali kilti pareiga sumokėti mokesčius, susijusius su Susitarimu (pvz. pajamų, pelno mokestį, PVM ir kt.), bet kokiu kitu Paslaugų vykdymu ar sandorių dėl Nekilnojamojo turto sudarymo, bei teisės aktų numatyta tvarka įregistruoti su Paslaugų teikimu, Nekilnojamuoju turtu susijusią veiklą ir tokią veiklą yra įregistravęs, jeigu tai būtina pagal taikytinus teisės aktus;

 6. supranta ir patvirtina, kad jis pats yra atsakingas už prisijungimo prie Platformos duomenų slaptumą;

 7. iš anksto sutinka, kad jo duomenis Valdytojas turi teisę laikyti tol, kol to reikės teisėsaugos institucijoms, tyrimui ir pan., jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio galimai gali būti atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;

 8. supranta ir sutinka, kad Valdytojas tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasis ES 2016 m. balandžio 27 d. reglamento (ES) 2016/679 su pakeitimais (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) (toliau – BDAR) reikalavimais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiomis Taisyklėmis ir kitomis Valdytojo nustatytomis taisyklėmis.

 1. Vartotojas turi informuoti Valdytoją apie jo manymu pasinaudojant Platforma atliekamus Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus.

 1. Intelektinės nuosavybės teisės

 1. Platforma bei jos turinio intelektinės nuosavybės teisės priklauso Valdytojui. Bet koks Platformos ir jos turinio, dizaino ir duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Valdytojo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra Valdytojo teisių pažeidimas, kuris užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 1. Privatumo politika. Asmens duomenų apsauga. Slapukų naudojimas.

Su privatumo politika galima susipažinti čia

 1. Atsakomybė, atsakomybės ribojimas

 1. Vartotojai yra atsakingi už įsipareigojimų laikymąsi vienas kito atžvilgiu ir žalos atlyginimą, kai tokia žala kyla. Atitinkamai, Verslo Vartotojas asmeniškai ir tiesiogiai atsako Klientui bei Verslo Vartotojui (jei santykiai yra tarp Verslo Vartotojų) už jam teikiamų Paslaugų ir perleidžiamo Nekilnojamojo turto kokybę, informacijos už Paslaugas ir Nekilnojamąjį turtą teisingumą, tikslumą bei atitiktį teisės aktams, sudarytus ar planuojamus sudaryti Susitarimus, bei visų kitų įsipareigojimų laikymąsi, įskaitant ir visų nuostolių atlyginimą. Atitinkamai, Klientas atsako tiesiogiai Verslo Vartotojams už savo įsipareigojimų vykdymą ir žalos atlyginimą Verslo Vartotojams, kai Verslo Vartotojai tokią žalą patiria dėl Kliento kaltės.

 2. Vartotojas prisiima visą riziką ir atsakomybę, susijusią su naudojimusi Platforma, Paslaugomis, Nekilnojamuoju turtu, sudarytais Susitarimais, ir visą riziką bei atsakomybę kylančią bet kokiais kitais atvejais. Valdytojas nėra atsakingas ir neatsako Vartotojams už teikiamų Paslaugų kokybę, Nekilnojamąjį turtą, atsiskaitymą už suteiktas Paslaugas ir Nekilnojamąjį turtą, Susitarimų vykdymą ir bet kokią gresiančią ar atsiradusią žalą, nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) ir atsakomybę, kuri atsirado Vartotojams naudojantis Platforma, Paslaugomis, Nekilnojamuoju turtu, sudarius Susitarimus, sunaikinus ar dingus Vartotojo informacijai.

 3. Valdytojas neatsako už Vartotojų elgesį tiek naudojantis Platforma apsikeičiant su Vartotojais privačiomis žinutėmis ar paliekant viešus komentarus ir atsiliepimus Platformoje. Vartotojas, manantis, kad kitas Vartotojas elgiasi nesilaikydamas šių Taisyklių, užgauliai ar netinkamai kitu būdu, blogai teikia savo siūlomas Paslaugas, apie tai gali informuoti Valdytoją, tačiau tokia aplinkybė nereiškia, kad Valdytojas tampa atsakingu ar įpareigotu imtis kokių nors veiksmų.

 4. Valdytojas nėra tarp Vartotojų atsiradusių teisinių santykių šalimi ir nedalyvauja Paslaugų teikime, Nekilnojamojo turto sandoriuose, Susitarimuose ir bet kokiuose kituose santykiuose, kuria atsiranda tarp Vartotojų naudojantis Platforma ar bet kurias kitais atvejais. Atitinkamai, Valdytojas nebus atsakingas ir neatlygins jokios žalos ir nuostolių, kurią patyrė ar galimai gali patirti Vartotojai ir Valdytojas yra besąlygiškai atleidžiamas nuo tokios atsakomybės, žalos ir nuostolių atlyginimo. Valdytojas nėra susijęs su Vartotojų ginčais ir jų sprendime nedalyvauja, nebent pagal savo absoliučią diskrecijos teisę nusprendžia kitaip.

 5. Valdytojas neatsako už Platformos ar jos duomenų bazės sutrikimą ar už nuostolius Vartotojams, ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kilusius dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, dėl kurių Vartotojas negali naudotis Platforma (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

 6. Valdytojas nėra atsakingas už Vartotojų Platformoje naudojamus prekių ženklus (jei jie būtų naudojami) ir negali prisiimti atsakomybės už bet kokius intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių ar kitų teisės aktų pažeidimus, jei Vartotojai tokius įvykdytų.

 7. Kitos Valdytojo atsakomybę ribojančios sąlygos yra nurodytos šių Taisyklių 4 skyriuje bei kituose Taisyklių skyriuose ir dalyse.

 1. Teisių ir pareigų perleidimas

 1. Be išankstinio Valdytojo sutikimo Vartotojas negali perleisti bet kokiam kitam asmeniui šiomis Taisyklėmis ar iš naudojimosi Platformą kylančių teisių ir pareigų. Bet koks tokių teisių ar prieigų perleidimas yra laikomas niekiniu ir negaliojančiu nuo sudarymo momento.

 2. Valdytojas turi teisę perleisti visas pagal šias Taisykles jo turimas teises ir pareigas, taip pat visą apie Vartotojus surinktą informaciją bet kuriam asmeniui be atskiro Vartotojo sutikimo.

 1. Taisyklių pakeitimai

 1. Valdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti ar papildyti šias Taisykles apie tai Vartotojų neinformuodamas iš anksto.

 2. Visi Taisyklių pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Platformoje, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo data. Aiškumo tikslais nurodoma, kad Taisyklių pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo momentas nėra siejamas su el. pranešimų apie Taisyklių pakeitimus ir papildymus gavimo ar jų perskaitymo momentu. Jeigu Vartotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais ar papildymais, jis praranda teisę naudotis Platforma ir jos teikiamomis paslaugomis.

 3. Naudodamasis Platforma po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai ar papildymai, Vartotojas tuo patvirtina, kad jis susipažino su tokiais Taisyklių pakeitimais ar papildymais ir visiškai su jais sutinka.

 1. Baigiamosios nuostatos

 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

 4. Visi nesutarimai tarp Valdytojo ir Vartotojų, kilę dėl šių Taisyklių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 5. Vartotojų – fizinių asmenų, Paslaugas įsigyjančių su verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) – prašymai ar skundai dėl jų teisių pažeidimų gali būti pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) arba Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT.

ŠIUO PAREIŠKIU IR PATVIRTINU, JOG SUSIPAŽINAU SU VISU TAISYKLIŲ TEKSTU, TAISYKLES SUPRATAU IR PRIEŠTARAVIMŲ NETURIU, TODĖL TOLESNIS MANO NAUDOJIMASIS PLATFORMA IŠREIŠKIA MANO BESĄLYGIŠKĄ SUTIKIMĄ IR PRITARIMĄ LAIKYTIS TAISYKLIŲ IR JOMIS VADOVAUTIS.