Atnaujinta 2020 m. gegužės 20 d.

TILTUS PRIVATUMO POLITIKA

„Tiltus“, UAB (toliau – „Tiltus“ arba „mes“) asmens duomenų apsaugos klausimai yra itin svarbūs, todėl įsipareigojame visapusiškai gerbti ir saugoti kiekvieno Tiltus ekosistemos Naudotojo (-os) privatumą ir asmens duomenis tvarkyti atsakingai - pagal taikomų teisės aktų reikalavimus ir vadovaudamiesi aukščiausiais etikos standartais.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) reglamentuoja Tiltus kaip duomenų valdytojo atliekamą asmens duomenų tvarkymą tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis.

Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Tiltus mobiliąja programėle (toliau – „Programėlė“)  ir Tiltus interneto svetaine tiltus.lt ir tiltus.app (toliau – „Interneto svetainė“), toliau – „Naudotojai“

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau - „Duomenų subjektas“);

Kad galėtume suteikti kokybiškas paslaugas Jums kaip savo Naudotojui (-ai), mums reikalingi Jūsų asmens duomenys.

Tiltus surinks ir toliau tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokius, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi ir yra toliau aprašyti šioje Politikoje.

Tiltus tvarkomos pagrindinės asmens duomenų kategorijos (nebaigtinis sąrašas):

 1. pagrindinė informacija, identifikuojanti Jus kaip Naudotoją (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, bei atvaizdas (jei įkeliate savo laisvu pasirinkimu));
 2. anketoje Jūsų laisvu pasirinkimu įvedami duomenys, reikalingi suprasti Jūsų poreikius, atpažinti ir pasiūlyti Jums labiausiai tinkantį būstą (šeimos narių skaičius, pageidaujami būsto parametrai ir t.t. (Nebaigtinis sąrašas) (toliau visi kartu – asmens duomenys).

 1. naudotojui prisijungus ar apsilankius Programėlėje ir / arba Interneto svetainėje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys: IP adresas; prisijungimo data ir laikas; tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL); Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys; Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija; Lankytojo geografinės vietos duomenys; kita susijusi techninė informacija.

Pirmiausia naudojame Jūsų asmens duomenis, siekdami padėti Jums surasti  labiausiai Jūsų poreikius atitinkantį būstą ir atlikti su tuo susijusius veiksmus, t. y.:

 1. nustatant Jūsų tapatybę, kad užtikrintume, jog paslaugomis naudojasi tikras asmuo;
 2. siekiant pasiūlyti sklandžias būstų apžiūrų rezervacijas Programėlėje;
 3. padedant patogiai bendrauti su būsto pardavėju žinutėmis tiesiogiai Programėlėje;
 4. siekiant padėti būsto projektų plėtotojams tiksliau suprasti rinkos poreikius ir statyti/vystyti labiau individualizuotus (labiau pirkėjų poreikius atitinkančius) būstus.
 5. siekiant ištobulinti būsto paieškos ir poreikių atitikimo (angl. - matchmaking) algoritmą
 6. siekiant gerinti Programėlės veikimą ir vartotojų patirtį (UX);
 7. informacijos dėl kreipimosi į mus dėl paslaugų teikimo išsaugojimo tikslu.

Jei pateiksite atskirą sutikimą – mes taip pat surinksime ir tvarkysime Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu (bendrausime su Jumis neįkyriais naujienlaiškiais ir galėsime pasiūlyti kitas tikėtinai aktualias paslaugas ar produktus).

Naudotojai (-os) laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Tiltus programėlėje ar pildydami anketą internetinėje svetainėje pažymi varnele, kad susipažino su Privatumo politikos nuostatomis. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Tiltus programėlėje ir interneto svetainėje www.tiltus.lt.

 1. TEISINIS PAGRINDAS

Tiltus tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – „Reglamentas (ES) 2016/679“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatomis, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymais.  

Tiltus renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu – Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Tiltus įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Tiltus teisėto intereso (tik jei Duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

Paprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra Jūsų sutikimas, kuris turi būti duotas laisva valia, konkretus ir nedviprasmiškas, tinkamai informuojantis apie konkrečius asmens duomenų tvarkymo tikslus.  Tiltus, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 1. asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 2. asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 3. asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 4. asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 5. asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi, ar reikalauja Duomenų subjektas ir (ar) numato teisės aktai;
 6. asmens duomenys tvarkomi saugiai, įgyvendinant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
 7. asmens duomenis tvarko tik tie Tiltus komandos nariai ir darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų funkcijas, arba duomenų tvarkytojai, pagal sudarytas sutartis.

Tiltus Naudotojas (-a) ar potencialus Naudotojas (-a) yra atsakingas, kad jo/jos pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia jo/jos pateikti asmens duomenys, ji/jis privalo apie tai informuoti Tiltus. Tiltus nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Naudotojas ar potencialus Naudotojas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

 1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Tiltus paprastai gauna asmens duomenis iš pačių Naudotojų, Naudotojui(-ai) pateikus juos Programėlėje ir/ar interneto svetainėse https://www.tiltus.lt ir https://www.tiltus.app.

Mes renkame Jūsų asmens duomenis:  

-        Jums pateikiant mums savo duomenis per Programėlę ir (arba) Interneto svetainę;

-        Kai Jūs elektroniniu laišku kreipiatės Tiltus nurodytu elektroninio pašto adresu;

-        Kai sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje;

-        Ar kitu būdu pateikiate ar Jūsų sutikimu gaunant iš trečiųjų šalių informaciją.

Mes užtikriname ypač griežtus prieigos prie asmens duomenų standartus. Be Jūsų išankstinio sutikimo ir (ar) informavimo Tiltus neperduos Jūsų asmens duomenų kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS ASMENIMS

Tiltus laikosi konfidencialumo pareigos Naudotojų asmens duomenų atžvilgiu.

Mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis mūsų vardu, prieš tai sudarius su jais sutartį, kurioje yra aptartas Jūsų duomenų tvarkymas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Tiltus siekia dirbti tik su tik tais duomenų tvarkytojais, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus ir būtų užtikrinta Duomenų subjekto teisių apsauga. Pateikiame duomenų tvarkytojų kategorijas (nebaigtinį sąrašą):

 1. informacinių technologijų kompanijos – kurios asmens duomenis tvarko, kad užtikrintų Tiltus serverių, informacinių sistemų, algoritmo ir duomenų bazių kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;

Tiltus taip pat gali teikti Naudotojų duomenis, atsakydama į teismo, teisėsaugos arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus, kitiems duomenų gavėjams Duomenų subjekto sutikimu ar jo prašymu.  

Naudodamiesi Programėle Jūs patys galėsite pateikti savo asmens duomenis būsto projektų plėtotojams (vystytojams) (duomenų valdytojams), su kuriais bendrausite tiesiogiai domėdamiesi, apžiūrėdami ir galimai įsigydami norimą būstą.

Nors su mumis bendradarbiaujantys duomenų valdytojai (pvz., NT vystytojai) raštu įsipareigoja atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes rekomenduojame neperduoti jiems ypač jautrių asmens duomenų (pvz., asmens dokumentų kopijų, perteklinės asmeninės informacijos ir pan.). Žinutės yra skirtos užduoti klausimus apie būstą ir suderinti susitikimo detales.

Tiltus programėlėje Jūsų susirašinėjimas su NT vystytojais kol kas nėra šifruojamas, tad techniškai mes turime galimybę matyti žinučių turinį, bet tai darysime išimtinai tik tais atvejais, jei kreipsitės į mus dėl techninės pagalbos ar to reikės teisėtam Jūsų ar NT vystytojo interesui užtikrinti, siekiant išaiškinti ir/ar užkardyti nesąžiningą ar nusikalstamą elgesį, pažeidžiantį Tiltus naudojimosi sąlygas. Anonimizuotą žinučių turinį galime naudoti mašininio mokymosi algoritmui tobulinti, ieškodami dažnai pasitaikančių temų ir raktažodžių, siekdami geriau suprasti, kokie klausimai dažniausiai kyla pirkėjams ir siekdami kuo tiksliau ir greičiau į juos atsakyti.

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Tiltus asmens duomenis tvarko ne ilgiau, nei tai yra būtina ar reikalauja Duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Jūsų mums pateikti asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra saugomi mūsų informacinėse sistemose ir tvarkomi (naudojami) 3 metus po Jūsų sutikimo davimo arba iki sutikimo atšaukimo bei sutikimai neaktyviai saugomi archyvuose 1 (vienerius) metus nuo sutikimo termino pasibaigimo. Jei pasibaigus šiam terminui Jūsų paskyra dar bus aktyvi, mes paprašysime suteikti sutikimą naujam terminui.

Visi Jūsų pateikti duomenys bus naudojami ir aktyviai saugomi tol, kol bus aktyvi Jūsų paskyra bei Jums panaikinus savo paskyrą – neaktyviai galimų teisinių reikalavimų/ginčų įrodymų rinkimo tikslu bus saugomi 2 (dvejus) metus nuo paskyros panaikinimo/ištrynimo.

Archyvuota informacija aukščiau nurodytą laikotarpį yra saugoma tam, kad prireikus mes galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Naudotojo, Tiltus ir NT vystotojų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų, mūsų ir NT vystytojų esamu ir buvusiu bendradarbiavimu. 

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra ypač svarbus. Jūsų asmens duomenims tvarkyti Tiltus įgyvendino ir toliau įgyvendins tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Tiltus vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Tiltus atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams padeda užtikrinti mūsų partneriai duomenų apsaugos klausimais - „Privacy partners“, UAB.

 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite šias žemiau nurodytas Duomenų subjektų teises:

Jūsų teisė

Aprašymas

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu:

 1. patvirtinti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 2. pateikti Jums šių duomenų kopiją;
 3. suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu juos teikiame, atskleidžiame, ar šiuos duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų, kokias saugumo priemones jiems taikome ir kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jei Jūs, susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į mus, Jūsų asmens duomenis patikrinsime ir Jūsų prašymu, ištaisysime netikslius duomenis ir / ar papildysime neišsamius asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 1. kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems jie buvo surinkti arba kitaip tvarkomi;
 2. kai Jūs atšaukėte savo sutikimą (jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu);
 3. kai pasinaudojote teise nesutikti, kad mes tvarkytume su Jumis susijusius asmens duomenis.
 4. kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir kt.

Mes neprivalome įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant įvykdyti teisinę prievolę, numatytą Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 1. Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą;
 2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 3. jie nebėra reikalingi įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus, kuriems jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 4. Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

Dėl duomenų tvarkymo apribojimo mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo.

Teisę į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat Jūs galite pateikti prašymą, kad mes persiųstume Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma ir kai:

 1. Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba vykdant su Jumis sudarytą sutartį; ir
 2. Jūsų asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Teisė nesutikti

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu paprastai ir nemokamai atšaukti sutikimą, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas gavus Jūsų sutikimą arba gali būti reikalingas siekiant teisėtų mūsų interesų.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Vis dėlto, atsižvelgiant į mūsų paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip Duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.

Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome pažeisdami Reglamentą (ES) 2016/679 ir/ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiėmėme pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba kreiptis su ieškiniu į teismą.

 1. TIESIOGINĖ RINKODARA

Jums išreiškus aiškų sutikimą ar nesutikimą, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokiais tikslais.

Tiltus nebetvarko (nebenaudoja) Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu.  

Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų ir bendrosios informacijos. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą, Jūs galite mus informuoti el. paštu privacy@tiltus.lt.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Tiltus aktyviai naudoja Jūsų asmens duomenis 3 metus nuo sutikimo davimo momento, išskyrus, jei Jūs atšaukiate savo sutikimą. Sutikimas saugomas 1 metus nuo sutikimo aktyvaus naudojimo termino pasibaigimo.

Tiltus nevykdo profiliuotos rinkodaros.

 1. Slapukai

Tiltus interneto svetainėje norime pateikti Jums pritaikytą informaciją ir funkcijas. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies) – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalius identifikacijos numerius, kurie yra perduodami į Jūsų kompiuterį ar išmanųjį įrenginį. Slapukus naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį mūsų svetainės ir programėlės lankytoją ir analizuodami lankomumo statistiką.

Interneto svetainėje https://tiltus.lt/ naudojami slapukai:

Naudojami slapukai (angl., cookies)

_gat_gtag_UA_100087183_11, _gid, _ga, cfduid.

Naudojami sekliai (angl., trackers)

Jetpack

Detalesnis slapukų aprašymas:

_ga

Našumo slapukai

Identifikuoja unikalius vartotojus.

Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu.

1 minutė

_gat_gtag_UA_100087183_11

Našumo slapukai

-

Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu.

1 minutė

_gat

Funkcionalumo slapukas (Būtinieji slapukai)

Riboja užklausos normas – riboja duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse.

Apsilankymo metu

1 diena

Jūs turite galimybę pasirinkti, norite ar nenorite priimti slapukus: Jums įėjus į Tiltus svetainę www.tiltus.lt, pamatysite pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą bei prašantį duoti sutikimą. Jums nepažymėjus, kad sutinkate dėl slapukų naudojimo, slapukai nebus naudojami. Jūs taip pat galėsite išjungti slapukus, naudodami savo interneto naršyklės nustatymus. Jei išjungsite slapukus savo naršyklėje arba kitu būdu, Jūs negalėsite visa apimtimi pasinaudoti kai kuriomis interneto svetainės funkcijomis.

Interneto svetainėje ir (arba) Programėlėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“, „Instagram“, „Youtube“, „Linkedin“ papildinius). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms mūsų interneto svetainėje ir (arba) Programėlėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas/politika. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis.  

Mes naudojame Mailer Lite el. laiškų ir naujienlaiškių siuntimui bei naudotojų el. pašto adresų administravimui. Mailer Lite yra trečioji šalis – paslaugų teikėja, kuri gali rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis, naudojant standartines technologijas (pvz., slapukų pagalba ir pan.), padedančias mums stebėti ir gerinti savo naujienlaiškių siuntimo kokybę. Mailer Lite privatumo politika prieinama adresu https://www.mailerlite.com/privacy-policy. Jūs galite bet kada su ja susipažinti.

 1. Aktuali apibendrinta informacija

Tiltus ekosistemos tikslas yra supaprastinti būsto įsigijimą būsto pirkėjams.

Tiltus surinkti Naudotojų duomenys niekad nebus pardavinėjami, o bus naudojami siekiant suprasti pirkėjo poreikius ir sukurti pirkėjo poreikių portretą (profilį), kad sistema iš kuo mažiau įvestų duomenų, galėtų atpažinti/nuspėti ir pasiūlyti jam/jai labiausiai tinkantį būstą ir pagerinti vartotojo patirtį (UX). Tiltus naudoja mašininio mokymo (ML) technologijas, kurios dar žinomos kaip „Dirbtinis Intelektas“ (DI), siekiant sukurti išmanų algoritmą ir pilnai automatizuoti būsto įsigijimo procesą.

Siekiant įgyvendinti šį tikslą visų pirmą bus atsižvelgiama į individualaus pirkėjo ir pirkėjų bendruomenės interesus. Bus naudojamos ne tik techninės, bet ir organizacinės priemonės – pvz. būsto pardavėjų edukacija, skatinant juos labai detaliai aprašyti parduodamus būstus, nurodyti ne tik privalumus, bet ir trūkumus ir t.t.

 1. Pakeitimai

Tiltus šią Privatumo politiką gali pakeisti bet kuriuo metu savo nuožiūra. Apie tokius pakeitimus visuomet aiškiai ir suprantamai Jus informuosime. Visuomet sieksime šią Privatumo politiką padaryti kuo aiškesnę ir suprantamesnę. Jei turite pastabų ir pasiūlymų, kaip galėtume atnaujinti ar pagerinti šią Politiką, būsime dėkingi, jei parašysite mums el. paštu privacy@tiltus.lt.

Jeigu turite klausimų ar manote, kad šioje Privatumo politikoje nėra atsakyta į Jums rūpimus klausimus, prašome susisiekti su mumis el. paštu privacy@tiltus.lt.